Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - Solid State Society 3D

ในอนาคตอันไม่ไกลนักมนุษยชาติก้าวเข้าสู่สภาวะที่ร่างกายสามารถทำการปลูกถ่ายเนื้อเยื้อเข้าสู่เครื่องจักรได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้ช่วยให้เพิ่มความแข็งแกร่งทางกายภาพและทางไซเบอร์เนติกส์ จนเกิดการแตกแยกออกเป็น 2 กลุ่ม อย่างไรก็ตามอาชญากรสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวได้จะ นำไปสู่อาชญากรรมและบางครั้งก็เป็นอันตรายมาก เพื่อตอบสนองต่อวิธีการใหม่ที่เป็นนวัตกรรมนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดตั้ง Section 9 ขึ้นมาซึ่งเป็นหน่วยงานตำรวจที่ดำเนินงานอย่างอิสระซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่มีความอ่อนไหวสูง

  • ความละเอียด:อัตโนมัติ
  • สถานะ: ฉายจบแล้ว
  • ปีที่ออก: 2011
ตัวอย่าง

วิดีโอของ Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - Solid State Society 3D

แจ้งไฟล์เสีย

แนะนำสำหรับคุณ